Algemene voorwaarden

Terminologie
B&B: Bed and breakfast De Salixhoeve, gevestigd te Westerse Wijkje 2a, 7926TH te Kerkenveld en inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72473940.
Gast: een persoon die bij de B&B heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.
Hoofdgast: de persoon die bij de B&B heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door Bed and breakfast De Salixhoeve.
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

Artikel 1: De Salixhoeve
1.1 De B&B is beschreven in de website www.desalixhoeve.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
1.2 Het minimum verblijf in in de B&B is drie nachten.
1.3 De B&B is 24 uur per dag toegankelijk. Het B&B gedeelte heeft een eigen afsluitbare ingang.
1.4 Rusttijden zijn van 23.00 uur – 07.00 uur.
1.5 Roken is niet toegestaan: noch in de B&B, noch op het erf.
1.6 Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in/bij de B&B.
1.7 De B&B is geschikt voor twee personen.
1.8 Inchecken op donderdag na 16:00, uitchecken op zondag om uiterlijk 18.00 uur, tenzij anders overeengekomen.
1.9 De B&B is niet geschikt voor kinderen, mensen die moeilijk traplopen of gebruik maken van een rolstoel.
1.10 De gasten kunnen hun auto parkeren op de voor de B&B aanwezige parkeerplaats. Parkeren geschiedt op eigen risico.
1.11 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en zich te kunnen legitimeren.
1.12 Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.
1.13 De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot De Salixhoeve ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
1.14 Gasten van De Salixhoeve dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering wordt verstrekt en dat tevens in de B&B ter inzage ligt.

Artikel 2: Tarieven
2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.
2.2 De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.
2.3 Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.4 Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.desalixhoeve.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

Artikel 3: Reservering en Betaling
3.1 Reservering is alleen online mogelijk via www.desalixhoeve.nl.
3.2 De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door De Salixhoeve.
3.3 Het volledige reserveringsbedrag dient uiterlijk 7 dagen voor de incheckdatum te zijn voldaan. Bij een last-minute reservering dient het volledige bedrag bij het inchecken te worden voldaan. Bij uitblijven van tijdige betaling is De Salixhoeve gerechtigd om de reservering te annuleren en gasten de toegang tot de B&B te ontzeggen.
3.4 Het volledige reserveringsbedrag dient te worden overgemaakt naar :
De Salixhoeve
KNAB bank
IBAN:NL32 KNAB 0257 6711 96
BIC:KNABNL2H
3.5 Last-minute betalingen in de B&B kunnen uitsluitend contant worden voldaan. PIN of creditcards worden niet geaccepteerd.

Artikel 4: Annulering
4.1 Tot 30 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos. Eventuele reeds betaalde gelden worden dan gerestitueerd.
4.2 Bij annulering vanaf 30 tot 14 dagen voor datum van aankomst wordt 50% van het reserveringsbedrag rekening gebracht. Eventuele reeds betaalde gelden worden naar rato gerestitueerd.
4.3 Bij annulering vanaf 14 dagen voor aankomst wordt het gehele reserveringsbedrag in rekening gebracht. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd.
4.4 Annuleringen kunnen alleen schriftelijk via het contactformulier op de website of per email via info@desalixhoeve.nl worden doorgegeven.
4.5 De Salixhoeve heeft steeds het recht meer dan 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.

Artikel 5: Schade
5.1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
5.2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
5.3 Een schadegeval (beschadeging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
5.4 Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.
5..5 Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de B&B eigenaar te versturen.

Artikel 6: Klachten
6.1 De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

Artikel 7: Overmacht
7.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie of het gebruik van één van de arrangementen geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
8.2 De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
8.3 Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.
8.4 De B&B aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

Artikel 9: Privacy
9.1 De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.
9.2 Door de reservering definitief te maken geeft de hoofdgast toestemming om door de B&B periodiek via post of e-mail op de hoogte te worden gesteld van acties en nieuws over de B&B. De hoofdgast kan zich hiervoor op elk gewenst moment per e-mail afmelden.

Artikel 10: Auteursrecht
10.1 Voor al het (beeld)materiaal op de website en andere publicaties van de De Salixhoeve heeft de B&B het auteursrecht of heeft zij de auteursrechthebbende voor het gebruik vergoed. Het is niet toegestaan deze materialen te (her-)gebruiken, aan te passen en/of te publiceren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende(n).

Artikel 11: Slotbepaling
11.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
11.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
11.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.